Beskrivelse:
Hello Kitty

Eksempel:
               .ZMMMMMN.   ..:+=.       
    ,NMNZ~..       .MMZZZZZMM,.ZMMMMMMMM?.      
   .+MM+=ZMMMMN......,++I7MMZZZZZZZMMMM~......+M~      
   ~M8.......~MMMMMMMMMMMMMZZZZZZZZZM8.........MM      
   MM...................~MZZZZZMMMMZMM8,.......MM.      
   .MM...................NMZZZZZMZZMM8ZZMMMNMMMMMM.      
   .MN...................M8ZZZZZMMMMZZZZZZMMZZZZZMM,     
   .MM...................IMZZZZZZZMZZZZZZZMMZZZZZZMM     
   MMMM..................NMM8Z8MMM8ZZZZZZMMMMZZZZMM..    
   ,MM.....................+ZZ?,.?M8ZZZ8MMZMMZZZZMZ,,  
   .MM..............................+MMMMZZ8ZZZZZMN.MMZ+~,
   +M7.................................~MZZZZZZMMMM.MMMMMM8I~,
  .MN...................................:MMMMMMN.,MIMMMMMMMMMN
  ?M~.............................................MMMMMMMMMMMM
  NM..............................................MM.?ZMMMMMMM
  MM...........................................~NMMMMMMMMN8MMM
..:+IMMZI:........................................?I=MM,......~78
NN+,:MM,........~MMN.....................MMM+........MM
  ,MI........ZMMM.....................MMMZ.......,MM
  .MM:,,......MN..........ZDZ:........+MZ........7MMMMMM
 +MMMMM,..................MIIIM+..................MM
 .. IMZ..................8MDMM................ZIMM,
    ,MMMM=...................................,MMMMN
   .IMMMMM...................................~MM,..7MM,
  .NM?. ,NMM7..............................ZMM+
  ...   .,MMMMNI.....................IMMMM,
      .:NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,
     .NMM+ZZZMMZZZMM~~,,,,++??,M8ZZZMMZZ~7MMN,
    .MMM.ZZ$,MMZZZZZM7~,,,,,,,,MMZZZZZMM.ZZ+.MMN
   ~MM+MM~.ZMMZZZZZZZMMD:,,,~MM8ZZZZZZZMM+.ZMM+MM
   ,M8...:MMMMZZMMMMZZZZZ8MMM8ZZZZZMMM8ZZMMMM:...8M~
  ,MZ......+MZZ8+..~MZZZZZZZZZZZZZM~..M8ZZM7......MM
  +M.......MMZZZM~,M8ZZZZZZZZZZZZZMM.~MZZZMM......?M
  ,M~.....ZMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8M......MM
  .NM~....MMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMI....+MM
   8MMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMM,
    ...:M8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8M+,,
      .M8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8M:M8
      ,M8ZZZZZZZZZZZZZZZMZZZZZZZZZZZZZZZZM,MN
      .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:M7
      ,MI..............7M...............+M:N,
      .MD..............7M...............ZM.+
      MM..............?M,.............,MZ.
      ,MM.............MM7.............MM.,
       .NMMMMD?7IIZNMMM7MMMNZII7ZZMMMM7.+
        ..IZMNMMZ7,.....+7NMMMMZ+..MM8,
                   ..?MMMN+
                   .:NMMM8
                   ..IMMMM+
                  ..ZMMMM~
                  .,NMMMD.
                  ..ZMMMM~   -Brandon Adamson
                  .,NMMMD

 

Html kode:
<pre style="font-size:100%;">
               .ZMMMMMN.   ..:+=.       
    ,NMNZ~..       .MMZZZZZMM,.ZMMMMMMMM?.      
   .+MM+=ZMMMMN......,++I7MMZZZZZZZMMMM~......+M~      
   ~M8.......~MMMMMMMMMMMMMZZZZZZZZZM8.........MM      
   MM...................~MZZZZZMMMMZMM8,.......MM.      
   .MM...................NMZZZZZMZZMM8ZZMMMNMMMMMM.      
   .MN...................M8ZZZZZMMMMZZZZZZMMZZZZZMM,     
   .MM...................IMZZZZZZZMZZZZZZZMMZZZZZZMM     
   MMMM..................NMM8Z8MMM8ZZZZZZMMMMZZZZMM..    
   ,MM.....................+ZZ?,.?M8ZZZ8MMZMMZZZZMZ,,  
   .MM..............................+MMMMZZ8ZZZZZMN.MMZ+~,
   +M7.................................~MZZZZZZMMMM.MMMMMM8I~,
  .MN...................................:MMMMMMN.,MIMMMMMMMMMN
  ?M~.............................................MMMMMMMMMMMM
  NM..............................................MM.?ZMMMMMMM
  MM...........................................~NMMMMMMMMN8MMM
..:+IMMZI:........................................?I=MM,......~78
NN+,:MM,........~MMN.....................MMM+........MM
  ,MI........ZMMM.....................MMMZ.......,MM
  .MM:,,......MN..........ZDZ:........+MZ........7MMMMMM
 +MMMMM,..................MIIIM+..................MM
 .. IMZ..................8MDMM................ZIMM,
    ,MMMM=...................................,MMMMN
   .IMMMMM...................................~MM,..7MM,
  .NM?. ,NMM7..............................ZMM+
  ...   .,MMMMNI.....................IMMMM,
      .:NMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM,
     .NMM+ZZZMMZZZMM~~,,,,++??,M8ZZZMMZZ~7MMN,
    .MMM.ZZ$,MMZZZZZM7~,,,,,,,,MMZZZZZMM.ZZ+.MMN
   ~MM+MM~.ZMMZZZZZZZMMD:,,,~MM8ZZZZZZZMM+.ZMM+MM
   ,M8...:MMMMZZMMMMZZZZZ8MMM8ZZZZZMMM8ZZMMMM:...8M~
  ,MZ......+MZZ8+..~MZZZZZZZZZZZZZM~..M8ZZM7......MM
  +M.......MMZZZM~,M8ZZZZZZZZZZZZZMM.~MZZZMM......?M
  ,M~.....ZMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8M......MM
  .NM~....MMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMI....+MM
   8MMMMMMMZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZMMMMMMM,
    ...:M8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8M+,,
      .M8ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ8M:M8
      ,M8ZZZZZZZZZZZZZZZMZZZZZZZZZZZZZZZZM,MN
      .MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM:M7
      ,MI..............7M...............+M:N,
      .MD..............7M...............ZM.+
      MM..............?M,.............,MZ.
      ,MM.............MM7.............MM.,
       .NMMMMD?7IIZNMMM7MMMNZII7ZZMMMM7.+
        ..IZMNMMZ7,.....+7NMMMMZ+..MM8,
                   ..?MMMN+
                   .:NMMM8
                   ..IMMMM+
                  ..ZMMMM~
                  .,NMMMD.
                  ..ZMMMM~   -Brandon Adamson
                  .,NMMMD

</pre>


Test koden

 

Fakta om Hello Kitty:

Kategori: Ascii Art
Antal visninger: 2438
Browser kompatilitet: Firefox, Internet Explorer
Tilføjet den: Aug. 31, 2008, 18:24
Link: http://www.riddergarn.dk/html/ascii-art/203-hello-kitty
Hvis du opdager en fejl i koden beder vi dig reporter fejlen.

 

Kommentarer til Hello Kitty

Der er ingen kommentare til denne kode.

 

Skriv en kommentar

Besked